องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

  สภาพทางเศรษฐกิจ

1 อาชีพ

ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำไร่  ทำนา  เลี้ยงสัตว์  ควบคู่กันไป  แต่ปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล   จึงทำให้ประชากรส่วนหนึ่งยึดอาชีพรับจ้างทั่วไป

2   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

                        ธนาคาร                                     -     แห่ง   

                        โรงแรม                                      -     แห่ง  

                        ปั้มน้ำมัน                                   1     แห่ง

                        โรงงานอุตสาหกรรม                    -     แห่ง

                        โรงสีขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดขนาดใหญ่       33   แห่ง