องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

สภาพทางสังคม
 

  สภาพทางสังคม

1 สภาพทางการศึกษา

            1.1  โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขพพื้นที่การศึกษา   จำนวน  4  โรงเรียน  ดังนี้

                        -  โรงเรียนบ้านวังโพน

                        -  โรงเรียนบ้านขามป้อม

                        -  โรงเรียนบ้านป่าหวาย

                        -  โรงเรียนบ้านหนองแสง

            1.2  โรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   จำนวน  1  โรงเรียน

                        -  โรงเรียนบัวลาย    

      

2  สถาบันและองค์การทางศาสนา

2.1  วัดบ้านวังโพน

2.2  วัดบ้านขามป้อม

2.3  วัดบ้านป่าหวาย

2.4  วัดหนองแสง(บ้านหนองสว่าง หมู่ 7)

มีสำนักสงฆ์ 3 แห่ง  ที่บ้านหนองไฮ  บ้านโนนสว่าง  และบ้านหนองแสง

มีโบสถ์ 3 แห่ง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5


3    การสาธารณสุข

มีสถานีอนามัยตำบลบัวลาย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)       จำนวน   1    แห่ง