องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

สภา อบต.
 

 นายจรูญ  ศรีระวารี
 ประธานสภา อบต.
 
 นายอำนาจ  การปลูก  -รอบันทึกข้อมูล-
 รองประธานสภา อบต. เลขานุการสภา อบต.
       
-รอบันทึกข้อมูล-  -รอบันทึกข้อมูล-  นายอำพล  เทียบแสน  นายวัชรินทร์  ประกอบนอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
       
  นายคง  แสนรัตน์ นางดวงพร  ศรีคราม นายสำโรย  สวาทนา   นายทวี  อาสานอก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
     
 นายอ่อนจันทร์  พุทธา  นายจำปี  ปะวะโข  นางสาววรรณวิภา  สมสา  นายสมชาติ  บุญศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
       
  นายสุพจน์  วัลวาล  -รอบันทึกข้อมูล-  นายธีรวุฒิ  สุระพินิจ  นายสุวรรณ  ภูมิภักตร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
       
 -รอบันทึกข้อมูล- -รอบันทึกข้อมูล-   นางบัวลอง  จันทะนาข่า   นางนิกูล  บูรกิจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
       
 นายชาญชัย  วงสมบัติ  -รอบันทึกข้อมูล-  นายชัชวาล  ช่างเหล็ก ทองดี  ภูมูล
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
   
 นายเขียว  สมบัติไทย  นายพุทธา  ทะสุนทร
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13