องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)


            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   เศรษฐกิจดีทั่วหน้า  ประชาชนอยู่สุขใจ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)

1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำและชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพประชาชน  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดบ้านเรือนน่าอยู่อาศัย

3. สนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษา  กีฬา  และ นันทนาการ

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกิน  สร้างขบวนการเรียนรู้  ร่วมกัน  ร่วมคิด  ร่วมทำ  เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำรัส