องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา : www.bualai.go.th
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล

ติดต่อ - สอบถาม
 
  ชื่อ + นายสมบูรณ์  พันธ์ทอง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
  ชื่อ +

นายราหุร  พินิจมนตรี

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
 
  ชื่อ +

 นายสำราญ  อาษาพันธ์

  ตำแหน่ง +  หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
  ชื่อ +

 นางบุญทอง  จันดิษ

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
 
  ชื่อ +

-ว่าง-

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th
 
  ชื่อ +

นางสาวศิริรัตน์  พรมมานอก

  ตำแหน่ง + หัวหน้าส่วนการศึกษา
  โทรศัพท์ + 0-4449-5165
  อีเมล์ + admin@bualai.go.th